Pliki cookie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania serwisu. W celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych zainteresowań, wykorzystujemy je do zapamiętywania szczegółów logowania, zapewnienia bezpiecznego logowania, a także zbierania danych statystycznych dla optymalizacji funkcjonalności stron serwisu. Kliknij przycisk „Zgoda i kontynuacja”, by zaakceptować używanie plików cookie i przejść bezpośrednio do strony.

ZGODA I KONTYNUACJA

Regulamin Karty Starbucks


§ 1. Postanowienia wstępne

1. Organizatorem programu lojalnościowego pod nazwą „Starbucks Rewards” (dawniej: „My Starbucks Rewards”) jest „AmRest Coffee” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-335), ul. Powstańców Śląskich 15-17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000280347, NIP: 8982116629, o kapitale zakładowym w wysokości 121 000 000 zł (dalej: „Organizator”).

2. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma na celu promowanie produktów i usług oferowanych przez Organizatora w kawiarniach sieci Starbucks.

3. Program trwa od 22 stycznia 2013 r. (przy czym do 31 maja 2017 r. Program prowadzony był pod nazwą „My Starbucks Rewards”) do odwołania.


§ 2. Definicje

1. Pojęcia zapisane w niniejszym Regulaminie od dużej litery mają następujące znaczenie:

1. „Aplikacja Mobilna” – aplikacja mobilna „Starbucks CEE” dostępna do nieodpłatnego pobrania w sklepach AppStore i Google Play, umożliwiająca korzystanie z Konta Użytkownika oraz Karty Starbucks za pomocą urządzenia mobilnego

2. „Formularz Rejestracyjny” – formularz rejestracyjny Programu, dostępny na stronie internetowej Programu oraz w Aplikacji Mobilnej

3. „Karta Starbucks” lub równoważnie „Karta” – elektroniczny bon towarowy typu prepaid (przedpłacony) wydawany na okaziciela, pozwalający na dokonywanie zakupów w Kawiarniach Starbucks w Rzeczypospolitej Polskiej; zasady używania Karty Starbucks określa odrębny „Regulamin Karty Starbucks”, dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://www.starbucks.pl/about-card/learn-more/regulations

4. „Kawiarnie Starbucks” – stacjonarne kawiarnie sieci Starbucks na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których można korzystać z uprawnień i korzyści przewidzianych w Programie; wykaz Kawiarni Starbucks objętych Programem dostępny jest na stronie internetowej Organizatora (http://www.starbucks.pl/store-locator/search)

5. „Konto Użytkownika” – zbiór informacji i uprawnień dotyczących Uczestnika i jego Karty Starbucks, prowadzony w systemie teleinformatycznym Organizatora

6. „Program” – program lojalnościowy „Starbucks Rewards” (dawniej: „My Starbucks Rewards”) prowadzony z wykorzystaniem Karty Starbucks

7. „Regulamin” – niniejszy regulamin Programu

8. „Strona Programu” – oficjalna strona internetowa Programu, dostępna pod adresem https://card.starbucks.pl/, zawierająca informacje o Programie, korzyściach i specjalnych akcjach promocyjnych oraz umożliwiająca zalogowanie się do Konta Użytkownika

9. „Uczestnik” – osoba posiadająca jako użytkownik aktywną Kartę Starbucks, która dokonała prawidłowej rejestracji w Programie z użyciem Formularza Rejestracyjnego i która dobrowolnie bierze udział w Programie na zasadach przewidzianych w Regulaminie


§ 3. Przystąpienie do Programu

1. Jako Uczestnik do Programu może przystąpić jedynie osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoba między 13-tym a 18-tym rokiem życia nieubezwłasnowolniona całkowicie), będąca użytkownikiem aktywnej Karty Starbucks, z zastrzeżeniem ust. 5-6 poniżej. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych uczestniczą w Programie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica).

2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest dokonanie prawidłowej rejestracji za pośrednictwem Strony Programu albo Aplikacji Mobilnej. W wyniku rejestracji tworzone jest dla Uczestnika indywidualne Konto Użytkownika.

3. Procedura rejestracji dla posiadacza plastikowej Karty Starbucks za pośrednictwem Strony Programu składa się z następujących czynności

1. Uczestnik tworzy swoje Konto Użytkownika na Stronie Programu oraz przystępuje do rejestracji swojej Karty Starbucks poprzez podanie swojego adresu e-mail, wybranie hasła, wprowadzenie indywidualnego numeru swojej Karty wraz z kodem bezpieczeństwa (umieszczonym pod zdrapką na Karcie) i podanie dalszych wymaganych danych w Formularzu Rejestracyjnym. Do dokonania prawidłowej rejestracji konieczne jest podanie adresu e-mail oraz następujących danych: płeć (opcjonalnie), imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia (opcjonalnie), numer telefonu.

2. Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rejestracyjnego do systemu teleinformatycznego Organizatora, Uczestnik otrzyma na podany przy rejestracji adres email wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji. Dla skutecznego dokończenia rejestracji należy skorzystać z linku aktywacyjnego podanego w wiadomości e-mail. Link aktywacyjny wygasa po upływie 24 godzin od jego wysłania. W razie wygaśnięcia linku aktywacyjnego procedurę rejestracji należy powtórzyć.

4. Procedura rejestracji dla posiadacza plastikowej Karty Starbucks za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej składa się z następujących czynności

1. Uczestnik rejestruje się w pobranej i zainstalowanej Aplikacji Mobilnej poprzez podanie swojego adresu e-mail, wybranie hasła, wprowadzenie indywidualnego numeru swojej Karty wraz z kodem bezpieczeństwa (umieszczonym pod zdrapką na Karcie) i podanie dalszych wymaganych danych w Formularzu Rejestracyjnym. Do dokonania prawidłowej rejestracji konieczne jest podanie adresu e-mail oraz następujących danych: płeć (opcjonalnie), imię, nazwisko, adresu zamieszkania, data urodzenia (opcjonalnie), numer telefonu.

2. Po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu Formularza Rejestracyjnego do systemu teleinformatycznego Organizatora, Uczestnik otrzyma na podany przy rejestracji adres email wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji. Dla skutecznego dokończenia rejestracji należy skorzystać z linku aktywacyjnego podanego w wiadomości e-mail. Link aktywacyjny wygasa po upływie 24 godzin od jego wysłania. W razie wygaśnięcia linku aktywacyjnego procedurę rejestracji należy powtórzyć.

5. Osoba, która nie posiada plastikowej Karty Starbucks, lecz spełnia pozostałe warunki uczestnictwa w Programie, określone w Regulaminie, może przystąpić do Programu wraz z jednoczesnym wygenerowaniem dla siebie wirtualnej Karty Starbucks. W celu wygenerowania wirtualnej Karty Starbucks należy skorzystać z odpowiedniej opcji dostępnej przy Formularzu Rejestracyjnym na Stronie Programu lub w Aplikacji Mobilnej. Procedura rejestracji jest analogiczna, jak w przypadku określonym w ust. 4 powyżej. Po utworzeniu Konta Użytkownika możliwe jest dokonanie pierwszego doładowania Karty (aktywacja Karty) i korzystanie z uprawnień przysługujących Uczestnikowi Programu zgodnie z Regulaminem. Kod bezpieczeństwa wirtualnej Karty jest przesyłany Uczestnikowi na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

6. Uczestnik będący użytkownikiem wirtualnej Karty Starbucks korzysta w ramach Programu z takich samych korzyści, jak Uczestnik będący użytkownikiem plastikowej Karty Starbucks. Wirtualna Karta Starbucks jest przypisana do indywidualnego Konta Użytkownika w systemie teleinformatycznym Organizatora. W celu dokonywania płatności wirtualną Kartą Starbucks niezbędne jest zainstalowanie na urządzeniu mobilnym Uczestnika Aplikacji Mobilnej oraz powiązanie wirtualnej Karty z tą aplikacją, na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu.

7. W ramach Programu Uczestnicy otrzymują na podane dane kontaktowe (adres e-mail lub nr telefonu), jak również za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej:

1. wiadomości dotyczące obsługi Konta Użytkownika (np. informacje o zmianie statusu i salda Konta Użytkownika oraz przyznanych nagrodach a także komunikaty techniczne)

2. spersonalizowane wiadomości dotyczące korzyści i promocji, dedykowane wyłącznie Uczestnikom Programu zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 4.3 Regulaminu.

8. Organizator umożliwia również wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora za pomocą poczty elektronicznej, dotyczących najnowszych promocji, produktów i usług Organizatora oraz promocji, produktów i usług AmRest sp. z o.o. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem uczestnictwa w Programie. Z otrzymywania tych informacji handlowych można w każdym momencie zrezygnować poprzez wycofanie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem wysyłania informacji handlowych przed jej cofnięciem. W tym celu należy zgłosić stosowną dyspozycję Organizatorowi (na adres e-mail: starbuckscardpl@amrest.eu). Aby wycofać zgodę wyrażoną podczas rejestracji lub w ramach Konta Użytkownika, Uczestnik, może dodatkowo skorzystać z odpowiednich ustawień Konta Użytkownika.


§ 4. Konto Użytkownika

1. W ramach Programu Organizator nieodpłatnie świadczy drogą elektroniczną usługę prowadzenia Konta Użytkownika. Usługa przeznaczona jest dla osób spełniających warunki uczestnictwa w Programie, które dokonały rejestracji zgodnie z § 3 Regulaminu.

2. Konto Użytkownika prowadzone jest na czas udziału Uczestnika w Programie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną związanych z Kontem Użytkownika jest zawierana z chwilą aktywacji tego konta. Uczestnik nie jest zobowiązany do korzystania z powyższych usług przez jakikolwiek okres.

3. Uczestnik może uzyskać dostęp do swojego Konta Użytkownika za pośrednictwem Strony Programu lub poprzez Aplikację Mobilną. Dostęp do Konta Użytkownika wymaga podania loginu (którym jest adres e-mail) i hasła wybranego przez Uczestnika w czasie rejestracji lub zmienionego później za pomocą ustawień Konta Użytkownika.

4. Dostęp do Konta Użytkownika za pośrednictwem Strony Programu nie wymaga spełnienia szczególnych wymagań technicznych. Wystarczające jest korzystanie z komputera osobistego (PC) lub urządzenia mobilnego (tablet, smartfon) posiadającego dostęp do Internetu i prawidłowo skonfigurowana przeglądarkę internetową w aktualnej wersji.

5. Hasło do Konta Użytkownika ma charakter poufny i nie powinno być udostępniane osobom trzecim. Udostępnianie hasła osobie trzeciej może wiązać się z zagrożeniem dla prywatności lub innych prawnie chronionych interesów Uczestnika, w tym z ryzykiem dokonania nieautoryzowanej transakcji za pomocą Karty Starbucks.

6. W ramach korzystania z usług świadczonych przez Organizatora drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, zabronione jest dostarczanie treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.

7. Konto Użytkownika umożliwia Uczestnikowi:

1. zapoznawanie się z informacjami o korzyściach oraz promocjach przeznaczonych dla Uczestnika w związku z korzystaniem z Programu, zgromadzonych „gwiazdkach” i przysługujących nagrodach

2. zapoznawanie się z historią transakcji dokonanych z użyciem Karty Starbucks

3. złożenie dyspozycji zablokowania Karty Starbucks w razie jej utraty (§ 7 Regulaminu − opcja dostępna poprzez Stronę Programu)

4. doładowywanie salda Karty Starbucks online (§ 8 Regulaminu)

5. transfer środków z Karty Starbucks na nową Kartę Starbucks (§ 9 Regulaminu − opcja dostępna poprzez Stronę Programu)

6. edytowanie danych dotyczących Uczestnika (ust. 8 poniżej)

7. korzystanie z innych narzędzi i funkcjonalności przeznaczonych dla Uczestników, w tym z możliwości usunięcia Konta Użytkownika lub wyrejestrowania Karty z Konta Użytkownika (wyrejestrowanie Karty uniemożliwia gromadzenie „gwiazdek” i uzyskiwanie korzyści w Programie za pomocą tej Karty)

8. Uczestnik ma prawo w każdym czasie dokonać aktualizacji swoich danych. W tym celu Uczestnik powinien skorzystać z odpowiedniego formularza, dostępnego po zalogowaniu się do swojego Konta Użytkownika na Stronie Programu lub poprzez Aplikację Mobilną. Zmiana daty urodzenia Uczestnika możliwa jest jednakże wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (takich jak pomyłka) i wymaga indywidualnego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta zgodnie z § 11 Regulaminu.

9. Organizator informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem, które wystąpią pomimo dołożenia przez Organizatora należytej staranności, jeżeli są one następstwem podania przez Uczestnika błędnych, niekompletnych lub fikcyjnych danych lub niedokonania aktualizacji danych, które uległy zmianie.

10. Jedno Konto Użytkownika może być powiązane tylko z jedną Kartą Starbucks.

11. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia bez podania jakichkolwiek przyczyn od umowy zawartej na odległość, dotyczącej prowadzenia Konta Użytkownika, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

12. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 11 powyżej, Uczestnik powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu. Za poinformowanie o takiej decyzji uważane jest również usunięcie Konta Użytkownika za pomocą ustawień tego konta, dokonane w terminie wskazanym w ust. 11 powyżej. Uczestnik może również odstąpić od umowy zawartej na odległość w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Organizatora, wskazanych w Regulaminie, na przykład wysyłając stosowne pismo listownie (na adres „AmRest Coffee” sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 15-17, 53-335 Wrocław z zalecanym dopiskiem „Biuro Obsługi Klienta”) lub pocztą elektroniczną (na adres starbuckscardpl@amrest.eu).

13. W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Uczestnik może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór takiego formularza dostępny jest pod adresem URL: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1 (wymagany jest program do odczytywania dokumentów w formacie PDF, np. Adobe Acrobat Reader). Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

14. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w ust. 11 powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego konsumentowi uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

15. Zasady i warunki skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy dotyczącej wirtualnej Karty Starbucks, zawartej na odległość, określone są w odrębnym regulaminie Karty Starbucks.

16. Uczestnik może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zrezygnować ze swojego Konta Użytkownika. W tym celu należy skorzystać z opcji usunięcia Konta Użytkownika, dostępnej w ustawieniach konta, po zalogowaniu na Stronie Programu. Usunięcie Konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie oraz − w przypadku wirtualnej Karty Starbucks − z rezygnacją z tej Karty i wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym umowy dotyczącej wirtualnej Karty Starbucks, z zastrzeżeniem ust. 17 poniżej.

17. Uczestnik będący użytkownikiem wirtualnej Karty Starbucks, który chce zrezygnować z Konta Użytkownika, lecz chce zachować aktywne środki z salda tej Karty, powinien przed rezygnacją z Konta Użytkownika dokonać transferu swoich środków z wirtualnej Karty Starbucks na niezarejestrowaną plastikową Kartę Starbucks (§ 9 Regulaminu). W związku z takim transferem Uczestnik może bezpłatnie jednorazowo otrzymać niezarejestrowaną plastikową Kartę Starbucks – w tym celu należy zwrócić się do Organizatora z wnioskiem o przesłanie takiej karty.

18. Szczegółowe warunki dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Aplikację Mobilną określone są w § 5 Regulaminu.


§ 5. Aplikacja Mobilna

1. Aplikacja Mobilna do prawidłowego funkcjonowania wymaga urządzenia mobilnego (smartfona) posiadającego dostęp do Internetu i wyposażonego w system operacyjny iOS (wersja 7.0 lub nowsza) albo Android (wersja 4.1 lub nowsza).

2. Aplikacja Mobilna jest dostępna do nieodpłatnego pobrania na urządzenie przenośne (smartfon) ze sklepu Google Play (w przypadku urządzeń działających w systemie Android) jak również ze sklepu App Store (w przypadku urządzeń działających w systemie iOS).

3. Korzystanie przez Uczestnika ze wszystkich opcji i funkcjonalności Aplikacji Mobilnej wymaga przypisania do tej aplikacji Karty Starbucks. Do Aplikacji Mobilnej może być przypisana istniejąca Karta Starbucks (plastikowa albo wirtualna) albo Karta Starbucks wygenerowana za pomocą tej aplikacji.

4. Za pomocą Aplikacji Mobilnej Uczestnik może uzyskać dostęp do swojego Konta Użytkownika oraz:

1. wygenerować wirtualną Kartę Starbucks i przypisać ją do Aplikacji Mobilnej (w przypadku, gdy do Aplikacji Mobilnej nie jest przypisana żadna Karta Starbucks)

2. dokonywać płatności z salda Karty Starbucks przypisanej do Aplikacji Mobilnej (bez konieczności fizycznego posiadania Karty przy sobie)

3. doładowywać saldo swojej Karty Starbucks przypisanej do Aplikacji Mobilnej

4. uzyskać informację o saldzie Karty Starbucks i zebranych „gwiazdkach” oraz nagrodach

5. zapoznawanie się z informacjami o korzyściach oraz promocjach przeznaczonych dla Uczestnika w związku z korzystaniem z Programu

6. odbierać i realizować przysługujące Uczestnikowi kupony

7. zmieniać wirtualny wzór swojej Karty Starbucks wizualizowany w Aplikacji Mobilnej

8. zapoznawać się z listą Kawiarni Starbucks wraz z informacją o ich lokalizacji, godzinach otwarcia i danych teleadresowych

9. korzystać z innych opcji i funkcjonalności udostępnionych w Aplikacji Mobilne

5. Aplikacja Mobilna posiada funkcjonalność polegającą na wysyłaniu Uczestnikowi powiadomień za pomocą technologii push (tzw. notyfikacje push). Powiadomienia przesyłane są wyłącznie do Uczestników, którzy uprzednio wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, za pomocą odpowiednich ustawień Aplikacji Mobilnej. Uczestnik w każdej chwili może wyłączyć otrzymywanie notyfikacji push poprzez zmianę ustawień urządzenia mobilnego. W ramach Aplikacji Mobilnej wysyłane są powiadomienia takie jak

1. wiadomości dotyczące obsługi Konta Użytkownika (np. informacje o zmianie statusu i salda Konta Użytkownika oraz przyznanych nagrodach a także komunikaty techniczne)

2. informacje o korzyściach oraz promocjach przeznaczonych dla Uczestników, w związku z korzystaniem z Programu.

6. Płatność z salda Karty Starbucks przy użyciu Aplikacji Mobilnej dokonywana jest za pomocą odpowiedniej opcji. W tym celu należy przejść do ekranu płatności w Aplikacji Mobilnej i wybrać obrazek przedstawiający wizualizację Karty lub opcję „zapłać”. Wizualizacja Karty odwróci się, zaś na ekranie pojawi się kod QR i numer Karty. Płatność z salda Karty następuje poprzez zeskanowanie przez baristę kodu QR przy kasie w Kawiarni Starbucks. W razie awarii skanera kodów QR należy podać bariście numer Karty Starbucks.

7. Realizacja kuponów przy użyciu Aplikacji Mobilnej dokonywana jest za pomocą odpowiedniej opcji. W tym celu należy w zakładce „Nagrody” wybrać kupon, jaki ma być zrealizowany. Po wybraniu symbolu pojawi się kod QR oraz numer. Realizacja kuponu następuje przez zeskanowanie przez baristę kodu QR przy kasie w Kawiarni Starbucks. W razie awarii skanera kodów QR należy podać bariście numer kodu z kuponu.

8. Aplikacja jest dostępna w polskiej oraz angielskiej wersji językowej. Wybór języka dokonywany jest podczas instalacji i pierwszego logowania. Aby zmienić język aplikacji, należy zmienić język używany na urządzeniu mobilnym (smartfonie).

9. Uczestnik będący użytkownikiem plastikowej Karty Starbucks może korzystać z tej Karty zarówno w wersji tradycyjnej (plastikowej) jak i zdigitalizowanej (tj. powiązanej z Aplikacją Mobilną). Wszelkie czynności dotyczące Karty Starbucks dokonane za pomocą Aplikacji Mobilnej mają taki skutek, jakby były dokonane z użyciem plastikowej Karty Starbucks.

10. Aplikacja Mobilna stanowi ułatwienie umożliwiające Uczestnikowi będącemu posiadaczem plastikowej Karty Starbucks dokonywanie transakcji z salda tej Karty bez konieczności fizycznego posiadania jej przy sobie. Jednakże Uczestnik taki powinien − dla swojego własnego bezpieczeństwa (w szczególności na wypadek kradzieży urządzenia mobilnego) − zachować plastikową Kartę Starbucks i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.

11. Uczestnik będący użytkownikiem wirtualnej Karty Starbucks, który nie posiada plastikowej Karty Starbucks, w celu dokonywania płatności swoją Kartą musi korzystać z Aplikacji Mobilnej.

12. Możliwe jest zainstalowanie Aplikacji Mobilnej na więcej niż jednym urządzeniu mobilnym Uczestnika. Czynności dokonane w ramach Programu za pomocą każdego z takich urządzeń mobilnych Uczestnika są automatycznie odnotowywane na Koncie Użytkownika.

13. Do Aplikacji Mobilnej mogą być wydawane okresowo aktualizacje. Zainstalowanie takich aktualizacji jest wymagane do zapewnienia prawidłowej realizacji Programu dla Uczestnika korzystającego z Aplikacji Mobilnej. W przypadku, gdy Uczestnik na swoim urządzeniu mobilnym ustawi opcję automatycznej aktualizacji, najnowsza wersja Aplikacji Mobilnej zostanie pobrana samoczynnie po jej udostępnieniu. Jeżeli Uczestnik nie korzysta z opcji automatycznej aktualizacji, w zależności od ustawień urządzenia mobilnego zostanie mu wyświetlony komunikat o tym, że dostępna jest aktualizacja.

14. Aplikacja Mobilna może również – w zależności od konfiguracji urządzenia mobilnego – współpracować z wybranymi innymi aplikacjami. Informacje w tym zakresie dostępne są w Aplikacji Mobilnej oraz na Stronie Programu.

15. Uczestnik może w każdym czasie usunąć (odinstalować) Aplikację Mobilną ze swojego urządzenia mobilnego. Jednakże usunięcie Aplikacji Mobilnej nie oznacza usunięcia Konta Użytkownika ani rezygnacji z uczestnictwa w Programie. Usunięcie Konta Użytkownika możliwe jest po zalogowaniu do tego konta na Stronie Programu lub zrezygnowaniu z uczestnictwa w Programie w inny sposób opisany w § 4 Regulaminu.


§ 6. Korzyści w Programie

1. W ramach Programu Uczestnikom przyznawane są „gwiazdki”, na zasadach szczegółowo określonych poniżej.

2. Korzyści i przywileje w Programie uzależnione są od statusu, jaki posiada Uczestnik. W Programie Uczestnik może posiadać jeden z następujących statusów:

1. Status Zielony

2. Status Złoty

3. Uczestnik nowozarejestrowany w Programie automatycznie uzyskuje Status Zielony.

4. Uczestnikowi posiadającemu Status Zielony przysługują w ramach Programu następujące korzyści i przywileje:

1. 40 (czterdzieści) „gwiazdek” przyznawanych jednorazowo po przystąpieniu do Programu

2. prawo do odebrania po zebraniu 80 (osiemdziesięciu) „gwiazdek” (z uwzględnieniem ust. 12 i nast. poniżej) jednego darmowego napoju wybranego przez Uczestnika spośród dostępnych ciepłych albo zimnych napojów na bazie espresso, czekolady albo herbaty w rozmiarze „tall” albo „grande” z oferty standardowej w Kawiarni Starbucks wraz z jednym wybranym przez Uczestnika dodatkiem (bita śmietana, dowolny dostępny syrop albo shot espresso)

3. prawo do skorzystania z dodatkowych korzyści i promocji przeznaczonych dla Uczestników, na zasadach określonych w odrębnych komunikatach wysyłanych przez Organizatora drogą e-mailową, SMS, za pośrednictwem Aplikacji, ogłaszanych na Stronie Programu lub w Kawiarniach Starbucks

5. Status Złoty nadawany jest automatycznie Uczestnikowi z momentem uzyskania przez niego 200 (dwustu) gwiazdek w okresie jednego roku (rozumianego jako ostatnie 365 dni). Do liczby gwiazdek uprawniających do uzyskania Statusu Złotego wlicza się gwiazdki wykorzystane zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Status Złoty jest ponadto nadawany automatycznie każdemu Uczestnikowi, który brał udział w poprzedniej edycji Programu (to jest przed dniem 31 maja 2017 r.) i który kontynuuje uczestnictwo w Programie po rozpoczęciu nowej edycji Programu (to jest począwszy od dnia 31 maja2017 r.).

6. Uczestnik posiadający Status Złoty traci ten status i powraca do Statusu Zielonego, jeżeli w ciągu jednego roku (rozumianego jako 365 dni) od dnia uzyskania Statusu Złotego nie zbierze co najmniej 200 (dwustu) gwiazdek.

7. Uczestnikowi posiadającemu Status Złoty przysługują w ramach Programu korzyści i przywileje takie, jak w przypadku Statusu Zielonego (ust. 4 powyżej), oraz dodatkowo:

1. prawo do jednego bezpłatnego dodatku do napoju dla każdej transakcji zakupu napoju dokonanej z salda zarejestrowanej Karty Starbucks (według wyboru Uczestnika: bita śmietana, dowolny dostępny syrop albo shot espresso)

2. dla Uczestników, którzy podali w formularzu rejestracyjnym datę urodzin - raz w roku – w dniu swoich urodzin – prawo do odebrania (z uwzględnieniem ust. 12 i nast. poniżej) jednego z następujących upominków (według wyboru Uczestnika)

3. w przypadku utrzymania w danym roku uczestnictwa w Programie uzyskanego Statusu Złotego (ust. 5-6 powyżej) – 25 (dwadzieścia pięć) gwiazdek „rocznicowych” przyznawanych automatycznie z początkiem kolejnego roku uczestnictwa w Programie (tj. kolejnego okresu 365 dni)

4. możliwość wybrania złotej Karty Starbucks w ramach wizualizacji Karty w Aplikacji Mobilnej.

8. Za dokonywane w Kawiarniach Starbucks płatności z salda zarejestrowanej Karty Starbucks Uczestnikowi przyznawane są „gwiazdki” zgodnie z poniższymi zasadami:

1. Uczestnik otrzymuje 1 (jedną) „gwiazdkę” za każde 2,00 (dwa) złote (brutto) zapłacone w Kawiarni Starbucks z salda zarejestrowanej Karty Starbucks (końcówki kwot z różnych płatności sumują się)

2. „Gwiazdki” rejestrowane są automatycznie w systemie sprzedażowym Organizatora

9. Uczestnik może sprawdzić aktualny stan „gwiazdek” po zalogowaniu się do swojego Konta Użytkownika na Stronie Programu, w Aplikacji Mobilnej, jak również kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta (§ 11 Regulaminu).

10. Niewykorzystane „Gwiazdki” przyznane Uczestnikowi tracą ważność po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od ostatniej transakcji dokonanej za pomocą Karty Starbucks, przy czym transakcją jest zakup z użyciem Karty jak również doładowanie Karty. „Gwiazdki” tracą również ważność w razie utraty ważności Karty oraz w przypadku zakończenia udziału w Programie.

11. Gwiazdki są przypisane do Konta Użytkownika i nie mogą być przeniesione na inne Konto Użytkownika.

12. W celu realizacji korzyści wymienionych w ust. 4 pkt 4.2 oraz ust. 7 pkt 7.2 powyżej, Organizator przesyła Uczestnikowi e-mailem (na adres podany w związku z uczestnictwem w Programie) specjalny kupon elektroniczny z kodem umożliwiającym realizację korzyści w Kawiarni Starbucks. Kupon zawiera unikatowy, jednorazowy kod (w tym również w formie kodu QR), który Uczestnik powinien podać (okazać) kasjerowi w Kawiarni Starbucks przed skorzystaniem z korzyści. Kupon i kod nie mogą być przedmiotem obrotu i nie podlegają wymieniane na gotówkę. Kod może być wykorzystywany tylko jeden raz. Kupon, o który mowa powyżej, jest również automatycznie udostępniany Uczestnikowi poprzez Aplikację Mobilną.

13. Kupon uprawniający do odbioru korzyści, o której mowa w ust. 4 pkt 4.2 powyżej, wysyłany jest do Uczestnika w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od przyznania Uczestnikowi osiemdziesiątej gwiazdki. Z chwilą wysłania kuponu uprawniającego do odbioru nagrody z tytułu zebranych gwiazdek (ust. 4 pkt 4.2 powyżej) odpowiednia liczba gwiazdek zostaje automatycznie odliczona z Konta Użytkownika.

14. Kupon z kodem uprawniającym do odbioru nagrody z tytułu zebranych gwiazdek (ust. 4 pkt 4.2 powyżej) jest ważny przez 30 (trzydzieści) dni od daty jego przesłania Uczestnikowi – po upływie tego terminu kupon z kodem traci ważność. W odniesieniu do innych kuponów mogą obowiązywać inne terminy ważności, przy czym termin ważności w każdym wypadku jest wskazany na kuponie i wynosi co najmniej 30 (trzydzieści) dni od daty jego przesłania Uczestnikowi.

15. Kupon uprawniający do odbioru korzyści, o której mowa w ust. 7 pkt 7.2 powyżej, wysyłany jest do Uczestnika w podanym przez niego dniu jego urodzin (dla Uczestników, którzy podali datę urodzin)

16. W przypadku Uczestnika korzystającego z Aplikacji Mobilnej informacja o nagrodzie wraz z przysługującym Uczestnikowi kuponem pojawia się również automatycznie w Aplikacji Mobilnej (wymagane jest połączenie z Internetem). Kupon wyświetlany w Aplikacji Mobilnej jest tym samym kuponem, co kupon przesłany na adres e-mail.

17. Kupon zrealizowany wygasa automatycznie i nie może być wykorzystany ponownie.

18. Nie stanowi podstawy do uzyskania korzyści w Programie, w tym otrzymania „gwiazdek”, zakup z użyciem Karty Starbucks, z którego Uczestnik następnie zrezygnował za zwrotem ceny (np. w wyniku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub w wyniku zwrotu towaru niewadliwego przyjmowanego dobrowolnie przez Organizatora). Powyższe nie dotyczy jednak tych przypadków, gdy rezygnacja z zakupu następuje w wykonaniu przez Uczestnika prawa do odstąpienia od umowy przysługującego mu z powodu wady nabytego produktu.


§ 7. Ochrona środków i duplikat Karty Starbucks

1. Prawidłowa rejestracja w Programie daje Uczestnikowi możliwość ochrony środków pieniężnych zapisanych na saldzie zarejestrowanej przez niego Karty Starbucks. Funkcjonalność ta polega na przyznaniu Uczestnikowi ochrony salda w wypadku utraty Karty Starbucks (zgubienia, kradzieży), poprzez zamrożenie środków znajdujących się na saldzie Karty niezwłocznie po zgłoszeniu utraty Karty przez uprawnionego Uczestnika. W tym celu Uczestnik powinien:

1. skorzystać z odpowiedniej funkcji na Stronie Programu (po zalogowaniu do Konta Użytkownika) lub

2. skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta na numer telefonu: +48 71 386 17 77 (opcja dostępna w czasie pracy Biura Obsługi Klienta, wskazanym w § 11 Regulaminu – koszt połączenia jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie) lub na adres e-mail: starbuckscardpl@amrest.eu (adres e-mail jest obsługiwany w czasie pracy Biura Obsługi Klienta, wskazanym w § 11 Regulaminu).

2. Prawidłowa rejestracja w Programie daje również Uczestnikowi możliwość jednorazowego otrzymania bezpłatnego duplikatu Karty Starbucks w razie zgłoszenia jej utraty zgodnie z postanowieniem ust. 1 powyżej. Na wydanym duplikacie Karty Starbucks nie znajdują się żadne środki a Uczestnik dokonuje samodzielnie transferu zamrożonych środków na nową kartę korzystając z odpowiedniej funkcji na Stronie Programu. Duplikat Karty przesyłany jest pocztą na koszt Organizatora, na adres podany przez Uczestnika albo ma formę Karty wirtualnej (według wyboru Uczestnika).

3. W przypadku, w którym Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do otrzymania bezpłatnego duplikatu Karty Starbucks, po zamrożeniu środków znajdujących się na Karcie zgodnie z postanowieniem ust. 1 powyżej, Uczestnik może wydać dyspozycję transferu zamrożonych i niewykorzystanych środków na nową Kartę Starbucks, nabytą przez Uczestnika. Transfer odbywa się poprzez Stronę Programu (zakładka „transfer środków”), na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.

4. Transfer na nową Kartę Starbucks, o którym mowa powyżej, dokonywany jest bez opłat lub potrąceń.


§ 8. Doładowania Karty Starbucks

1. Każdy Uczestnik może doładować swoją Kartę Starbucks w Kawiarni Starbucks, na zasadach określonych w odrębnym regulaminie Karty Starbucks.

2. Prawidłowa rejestracja w Programie daje Uczestnikowi możliwość doładowania Karty poprzez skorzystanie ze specjalnej funkcji doładowania w ramach Konta Użytkownika na Stronie Programu lub w Aplikacji Mobilnej. Usługa doładowania jest realizowana i obsługiwana przez PayU S.A. z adresem siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań (dalej: „PayU”).

3. Zasady i warunki realizacji transakcji przez PayU oraz prowadzenia konta PayU określone są w wydanych przez PayU regulaminach, dostępnych na stronie internetowej www.payu.pl. Stosowne regulaminy są również udostępniane Uczestnikowi przed dokonaniem transakcji doładowania.

4. W przypadku Aplikacji Mobilnej dostępne są po zalogowaniu do Konta Użytkownika następujące sposoby doładowania Karty poprzez system PayU:

1. z rachunku karty płatniczej

2. za pomocą konta PayU (dla Uczestników posiadających konto PayU)

3. drogą przelewu elektronicznego

5. Ze względów bezpieczeństwa doładowanie Karty w Aplikacji Mobilnej wymaga potwierdzenia przez Użytkownika hasłem używanym do logowania do Konta Użytkownika.

6. W przypadku Strony Programu dostępne są, po zalogowaniu do Konta Użytkownika, następujące sposoby doładowania Karty poprzez system PayU:

1. z rachunku karty płatniczej

2. za pomocą konta PayU (dla Uczestników posiadających konto PayU)

3. drogą przelewu elektronicznego.

7. Kwota doładowania nie może być mniejsza niż 20 zł i większa niż 1 000 zł. Ponadto doładowanie nie może prowadzić do przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego salda Karty Starbucks (1 000 zł). Doładowania, które prowadziłyby do przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego salda Karty Starbucks nie są realizowane i zostają odrzucone.


§ 9. Transfer środków

1. Uczestnik może dokonać transferu środków pieniężnych z salda swojej zarejestrowanej Karty Starbucks jak również zgromadzonych „gwiazdek” na swoją nową, niezarejestrowaną Kartę Starbucks (§ 4 ust. 17, § 7 ust. 2, § 7 ust. 3 Regulaminu).

2. Transfer, o którym mowa powyżej, jest możliwy również na życzenie Uczestnika, bez podania przyczyny (w tym również wtedy, gdy dotychczasowa Karta Uczestnika nie została utracona). W tym celu Uczestnik, który chce wymienić swoją dotychczasową, zarejestrowaną Kartę na nową, powinien nabyć nową Kartę plastikową (do aktywacji nowej Karty wymagane jest doładowanie na kwotę co najmniej 20 zł) albo wygenerować nową Kartę wirtualną, a następnie skorzystać z opcji transferu na Stronie Programu.

3. W celu dokonania transferu należy zalogować się na swoje Konto Użytkownika na Stronie Programu oraz skorzystać z odpowiedniej opcji (zakładka dotycząca transferu środków), wpisując w specjalnym formularzu numer i kod bezpieczeństwa nowej Karty, oraz zatwierdzić transfer swoim hasłem do Konta Użytkownika. Wszelkie środki z dotychczasowej Karty oraz „gwiazdki” zostaną automatycznie przeniesione na nową Kartę (która zostanie w ten sposób zarejestrowana), zaś dotychczasowa Karta utraci ważność i stanie się nieaktywna.

4. Transfer, o którym mowa powyżej, nie jest możliwy z salda niezarejestrowanej Karty Starbucks.


§ 10. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, „AmRest Coffee” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich nr 15-17, 53-332 Wrocław. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem przez Uczestnika z Programu, w tym w zakresie niezbędnym do obsługi Konta Użytkownika oraz przesyłania komunikacji związanej z uczestnictwem w Programie. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej – dane osobowe Uczestników będą przetwarzane również w celu otrzymywania informacji handlowych na podane dane kontaktowe.

2. Zasady ochrony prywatności Uczestników, w tym informacje o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz o przysługujących Uczestnikom prawach opisane są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnym w Serwisie WWW.


§ 11. Biuro Obsługi Klienta

1. Organizator zapewnia dostęp do telefonicznego Biura Obsługi Klienta, poprzez numer telefoniczny: +48 71 386 17 77 (koszt połączenia – jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie).

2. Biuro Obsługi Klienta jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00. W soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy Biuro Obsługi Klienta jest nieczynne.

3. Biuro Obsługi Klienta udziela wszystkim zainteresowanym osobom informacji o Programie. Biuro Obsługi Klienta udziela również Uczestnikom informacji w zakresie stanu salda ich Karty Starbucks oraz umożliwia Uczestnikom zgłoszenie blokady utraconej Karty Starbucks. Weryfikacja Uczestnika przez Biuro Obsługi Klienta odbywa się na podstawie numeru Karty Starbucks, kodu bezpieczeństwa Karty oraz danych podanych w związku z rejestracją w Programie.


§ 12. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane:

1. bezpośrednio w Kawiarniach Starbucks, w godzinach ich otwarcia

2. listownie na adres Organizatora („AmRest Coffee” sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 15-17, 53-335 Wrocław, z zalecanym dopiskiem „Biuro Obsługi Klienta – reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy)

3. na adres e-mail starbuckscardpl@amrest.eu (z zalecanym tematem e-maila „Starbucks Rewards – reklamacja”, przy czym temat ten nie jest obowiązkowy).

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres korespondencyjny lub adres e-mail, numer Karty Starbucks (jeżeli osoba składająca reklamację posiada ten numer) wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania.

3. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w terminie 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania przez Organizatora (chyba, że krótszy termin udzielenia odpowiedzi wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa). Odpowiedź udzielana jest – w zależności od sposobu złożenia reklamacji – na piśmie (listownie) lub na adres e-mail.

5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.


§ 13. Pozostałe informacje dla Uczestników

1. Językiem stosowanym przez Organizatora w komunikacji z Uczestnikami jest język polski.

2. Organizator informuje, że nie korzysta z pozasądowych metod rozwiązywania sporów konsumenckich, o ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa.

3. Uczestnik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Organizatorem, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

4. Organizator informuje, że w związku z Programem i usługami świadczonymi drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.


§ 14. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik może w każdym czasie, bez wskazania przyczyny, zrezygnować z uczestnictwa w Programie, usuwając swoje Konto Użytkownika. W tym celu należy skorzystać z odpowiedniej opcji dostępnej po zalogowaniu do Konta Użytkownika na Stronie Programu. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Po rezygnacji aktywna plastikowa Karta Starbucks może być nadal używana w charakterze elektronicznego bonu towarowego, zgodnie z odrębnym regulaminem Karty Starbucks.

2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie ze skutkiem natychmiastowym z ważnej przyczyny, jaką jest naruszenie Regulaminu przez Uczestnika prowadzące do uzyskania nienależnej korzyści w Programie.

3. Organizator może zmienić niniejszy Regulamin albo wydać nowy regulamin z ważnych powodów, takich jak:

1. zmiana w powszechnie obowiązujących przepisach prawa mająca bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkująca koniecznością jego zmiany

2. zmiana w wykładni przepisów prawa przez sądy lub organy władzy publicznej mająca bezpośredni wpływ Regulamin i skutkująca koniecznością jego zmiany

3. wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy publicznej mającej bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującej koniecznością jego zmiany

4. wprowadzenie nowych funkcjonalności Programu lub Kart Starbucks

5. wprowadzenie nowych korzyści lub nagród lub zmiana rodzaju i zakresu bądź zasad przyznawania korzyści lub nagród

6. zapobieganie naruszeniom prawa, naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom

7. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych

8. wprowadzenie nowych funkcjonalności Aplikacji Mobilnej

9. przekształcenie Organizatora (zmiana formy prawnej), zmiana w zakresie nazwy (firmy) Organizatora, zmiana w zakresie danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych, adresu URL, adresu e-mail lub numeru telefonu wskazanego w Regulaminie

4. O zmianie Regulaminu lub wydaniu nowego regulaminu Organizator ogłosi na Stronie Programu oraz powiadomi Uczestników na adres e-mail podany w związku z uczestnictwem w Programie doręczając zmieniony Regulamin lub nowy regulamin. Powiadomienie o zmianie Regulaminu lub wydaniu nowego regulaminu będzie zawierać termin wejścia zmiany w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty powiadomienia. Stosowna informacja dostępna będzie również z odpowiednim wyprzedzeniem w Kawiarniach Starbucks. Zmieniony Regulamin albo nowy regulamin Programu stosuje się do Uczestnika, który nie zrezygnował z uczestnictwa w Programie przed dniem wejścia zmiany w życie.

5. Organizator może zakończyć Program w każdym czasie, z ważnych powodów, takich jak: zmiana w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub zmiana w wykładni przepisów prawa przez sądy lub organy podatkowe, mająca wpływ na Program i skutkująca koniecznością jego zakończenia; wydanie przez sąd lub organ władzy publicznej orzeczenia lub decyzji skutkującej koniecznością zakończenia Programu; zagrożenie niewypłacalnością lub upadłością Organizatora; ekonomiczna nieopłacalność Programu lub wprowadzenie w miejsce Programu innych form działalności promocyjnej Organizatora. W takim wypadku Program ulega zakończeniu w terminie wskazanym w powiadomieniu o zakończeniu Programu, z uwzględnieniem ust. 6 poniżej.

6. O zakończeniu Programu Organizator ogłosi na Stronie Programu oraz powiadomi Uczestników na adres e-mail podany w związku z uczestnictwem w Programie, podając termin zakończenia Programu, nie krótszy jednak niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni od daty powiadomienia (chyba, że z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa będzie wynikać obowiązek zastosowania przez Organizatora terminu krótszego). Stosowna informacja dostępna będzie również z odpowiednim wyprzedzeniem w Kawiarniach Starbucks.

7. Zmiana w Regulaminie, zmiana regulaminu albo zakończenie Programu nie będzie mieć wpływu na prawa uprzednio nabyte przez Uczestników. W szczególności, aktywne Karty Starbucks po zakończeniu Programu mogą być nadal używane w charakterze elektronicznego bonu towarowego, zgodnie z odrębnym regulaminem Karty Starbucks.

8. Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurze siedziby Organizatora, w Kawiarniach Starbucks oraz w wersji elektronicznej na Stronie Programu, pod adresem: http://www.starbucks.pl/aboutcard/learn-more/regulations (w tym również do pobrania w formacie PDF) oraz w Aplikacji Mobilnej.

9. W związku z Programem Organizator może przeprowadzać dodatkowe, okresowe akcje promocyjne skierowane do Uczestników, na zasadach i warunkach określonych w odrębnych regulaminach

10. W przypadku wprowadzenia dodatkowych usług związanych z Programem, nieobjętych niniejszym Regulaminem, Organizator może w odrębnych regulaminach określać zasady i warunki korzystania z takich usług.

11. Zasady Programu określa Regulamin oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.